ZASADY REKRUTACJI SPOŁECZNEGO LICEUM Z MATURĄ MIĘDZYNARODOWĄ „Raszyńska” im. Ingmara Bergmana

Drukuj

ZASADY REKRUTACJI  
SPOŁECZNEGO LICEUM Z MATURĄ MIĘDZYNARODOWĄ „Raszyńska”
im. Ingmara Bergmana

I. TERMINY REKRUTACJI

 1. Rekrutacja do klas pierwszych (dalej: pre-IB) Społecznego Liceum z Maturą Międzynarodową im. Ingmara Bergmana (dalej: Liceum) przeprowadzana jest między lutym a kwietniem każdego roku szkolnego (sesja wiosenna).
 2. Rekrutacja do klas drugich i trzecich (dalej odpowiednio: IB1 i IB2) Liceum przeprowadzana jest między początkiem czerwca, a połową lipca albo w ostatnim tygodniu sierpnia w przypadku wolnych miejsc w odpowiednim roczniku (sesja letnia).
 3. W szczególnych sytuacjach możliwe jest przyjęcie do klas trzecich (dalej: IB2) Liceum.
 4. Kandydaci do klas pre-IB, którzy z powodu długotrwałego pobytu zagranicą lub długotrwałej choroby nie mogą zdawać egzaminów w sesji wiosennej, mogą do nich przystąpić w sesji letniej.
 5. Szczegółowe terminy rekrutacji są publikowane na stronie internetowej Liceum jesienią roku poprzedzającego rekrutację.

 

II. KOMISJA EGZAMINACYJNA

 1. Do każdego rocznika Liceum przyjmowanych jest do 55 osób.
 2. Dyrekcja Społecznego Liceum z Maturą Międzynarodową im. Ingmara Bergmana (dalej: Liceum) powołuje Komisję Egzaminacyjną.
 3. W skład Komisji Egzaminacyjnej wchodzą co najmniej 3 osoby.
 4. Komisja Egzaminacyjna podejmuje decyzje w pełnym składzie.
 5. Komisja Egzaminacyjna podejmuje decyzje o przyjęciu do Liceum oraz o umieszczeniu kandydata na liście rezerwowej.
 6. Komisja Egzaminacyjna wskazuje osoby przeprowadzające egzaminy pisemne i ustne.
 7. W uzasadnionych sytuacjach Komisja Egzaminacyjna wprowadza zmiany w terminach rekrutacji.
 8. Do każdego rocznika Liceum do 4 osób może być przyjętych na tzw. „miejsca dyrektorskie” – decyzją Dyrektora Szkoły bez egzaminu lub niezależnie od jego wyników.
 9. W przypadku niewykorzystania wszystkich „miejsc dyrektorskich” Dyrektor Szkoły może zdecydować o zwiększeniu puli miejsc do przyjęć na podstawie egzaminu.
 10. Decyzje Komisji Egzaminacyjnej są ostateczne.
 11. Egzamin składa się z dwóch etapów: egzaminu pisemnego i rozmowy kwalifikacyjnej.
 12. O przyjęciu decydują wyniki obu etapów.

III. ZAPISY NA EGZAMIN

 1. Na egzamin pisemny może zapisać się kandydat lub jego opiekun.
 2. Zapisy na obie sesje egzaminacyjne przeprowadzane są wiosną – w terminach podanych na stronie internetowej Liceum.
 3. Do zapisu na egzamin pisemny konieczne są:
  1. ważna legitymacja szkolna;
  2. numer PESEL kandydata
  3. adresy email kandydata i rodziców/opiekunów
  4. zdjęcie legitymacyjne;
  5. opłata za pierwszy etap egzaminu w wysokości 250 złotych;
  6. opłatę za drugi etap egzaminu należy wnieść po zakwalifikowaniu do drugiego etapu.
 4. Identyfikator ze zdjęciem otrzymany podczas zapisu jest jedyną i konieczną przepustką na egzamin – zarówno na etap pisemny jak i na rozmowę kwalifikacyjną. Identyfikator nie jest konieczny podczas sesji letniej.
 5. Decyzją Dyrektora Liceum do 4osób aspirujących do tzw. „miejsc dyrektorskich” może być zwolnionych z opłaty za egzamin.
 6. Uczniowie gimnazjów należących do Zespołu Szkół Bednarska wnoszą obniżoną opłatę egzaminacyjną w wysokości określonej w uchwale Zarządu TPISLO.
 7. Kandydat lub jego opiekun mogą przy zapisie na egzamin złożyć zaświadczenia o dysleksji lub innych uwarunkowaniach mogących mieć wpływ na jakość pisanego egzaminu.
 8. W przypadku kilku różnych terminów rozmowy kwalifikacyjnej, kandydat lub jego opiekun mogą przy zapisie na egzamin zdeklarować, który termin jest dla nich wygodniejszy, co Komisja Egzaminacyjna postara się wziąć pod uwagę w przypadku zakwalifikowania do drugiego etapu egzaminu.

IV. PIERWSZY ETAP EGZAMINU – EGZAMIN PISEMNY

(dotyczy egzaminów do pre-IB)

 1. Egzamin pisemny trwa dwa dni (np. dwie kolejne soboty albo sobota i niedziela), podczas których przeprowadzane są:
  1. Egzaminy z języka polskiego oraz matematyki
  2. Egzamin z języka angielskiego
 2. Kandydat, który z powodów zdrowotnych lub losowych nie może wziąć udziału w egzaminie powinien przed egzaminem, a najpóźniej w dniu egzaminu przedstawić zaświadczenie wyjaśniające powody – w takim przypadku możliwy jest inny termin egzaminu pisemnego.
 3. Do egzaminu zostaje dopuszczony kandydat, który stawi się na egzamin punktualnie i przedstawi identyfikator.
 4. Nie później niż w ciągu dwóch tygodni od egzaminu pisemnego zostaje opublikowana lista osób zakwalifikowanych do drugiego etapu egzaminu – rozmowy kwalifikacyjnej.
 5. Wszystkie 3 egzaminy pisemne oceniane są w jednakowej skali.
 6. Dodatkowo każdej pracy egzaminacyjnej przydzielana jest jedna z trzech kategorii:
  1. A – praca dobra lub bardzo dobra
  2. B – praca na poziomie wystarczającym, nie budzącym niepokoju
  3. C – praca słaba lub budząca niepokój
 7. Komisja Egzaminacyjna ustala limit kandydatów dopuszczonych do rozmów kwalifikacyjnych.
 8. Komisja Egzaminacyjna tworzy listę osób dopuszczonych do rozmowy kwalifikacyjnej w następujący sposób:
  1. Każdemu kandydatowi przyznawane są punkty kwalifikacyjne wg schematu:

                                          i.    C z dowolnego egzaminu – 0 punktów;

                                         ii.    B z matematyki lub polskiego – 1 punkt;

                                        iii.    B z angielskiego – 2 punkty;

                                        iv.    A z matematyki lub polskiego – 2 punkty;

                                         v.    A z angielskiego – 4 punkty.

 1. Lista kandydatów zostaje posortowana malejąco wg punktów kwalifikacyjnych;
 2. Z listy zostają skreślone osoby na miejscach dalszych niż ustalony limit oraz osoby mające tyle samo punktów, co pierwsza skreślona osoba;
 3. Do tak powstałej listy Komisja Egzaminacyjna może dopisać:
  1. po dwie osoby ze względu na wyjątkowy wynik dowolnej części egzaminu pisemnego;
  2. do 4 osób niezależnie od wyników egzaminu pisemnego;
  3. do 4 osób z rodzin uczniów, absolwentów lub pracowników szkoły.
 4. Informacja o zakwalifikowaniu do drugiego etapu egzaminu publikowana jest na stronie internetowej szkoły.
 5. Wyniki egzaminu pisemnego osób zakwalifikowanych nie są ujawniane.
 6. Wyniki egzaminu pisemnego osób niezakwalifikowanych kandydaci i ich opiekunowie mogą poznać po zakończeniu rekrutacji.
 7. Osoby, które nie zostały zakwalifikowane do drugiego etapu egzaminu mają prawo nie później niż dzień po ogłoszeniu list złożyć odwołanie.
 8. Decyzją Komisji Egzaminacyjnejosoby, które odwołały się od wyników pierwszego etapu mogą być dopuszczone do rozmowy kwalifikacyjnej.

Uwaga! Wyniki egzaminu pisemnego mają wpływ na decyzję o przyjęciu do liceum, więc osoby, które się odwołują muszą mieć świadomość, że ich szanse są mniejsze, niż innych kandydatów.

V. PIERWSZY ETAP EGZAMINU – EGZAMIN PISEMNY – WYJĄTKI

(dotyczy egzaminów do pre-IB)

 1. Kandydaci, dla których język polski nie jest językiem ojczystym mogą przystąpić do rekrutacji bez konieczności zdawania egzaminu z języka polskiego.
  1. W takim przypadku konieczna jest rozmowa z Dyrekcją Liceum o warunkach przyjęcia bez tego egzaminu oraz na temat późniejszego wyboru przedmiotów w Liceum.
  2. Rozmowa powinna odbyć się przed końcem zapisów na egzaminy.
 2. Kandydaci mieszkający poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, którzy nie mają możliwości przyjechania na egzamin wstępny mają możliwość zdawania egzaminu w innym trybie.
  1. W takim przypadku konieczna jest rozmowa z Dyrekcją Liceum nt. trybu rekrutacji.
  2. Rozmowa powinna odbyć się przed końcem zapisów na egzaminy.
  3. Szczegóły opisane są w rozdziale IX.
 3. Uczniowie gimnazjów należących do Zespołu Szkół Bednarska są przyjmowani na podstawie wewnętrznych procedur egzaminacyjnych (zamiast egzaminów z języka polskiego i matematyki) i zdają pisemnie wyłącznie egzamin z języka angielskiego.
 4. Zasady rekrutacji dla kandydatów do klas IB1 oraz do klasy pierwszej w ciągu roku szkolnego opisane są odrębnie w rozdziale IX.

VI. DRUGI ETAP EGZAMINU – ROZMOWA KWALIFIKACYJNA

(dotyczy egzaminów do pre-IB)

 1. Przed rozmową kwalifikacyjną należy uiścić opłatę za drugi etap egzaminu w wysokości 150 złotych.
 2. Do egzaminu zostaje dopuszczony kandydat, który stawi się na egzamin punktualnie i przedstawi identyfikator.
 3. Rozmowa kwalifikacyjna trwa około 20 minut.
 4. Rozmowa jest prowadzona w języku angielskim.

VII. WYNIKI EGZAMINU

(dotyczy egzaminów do pre-IB)

 1. Na podstawie wyników trzech części egzaminu pisemnego oraz rozmowy kwalifikacyjnej Komisja Egzaminacyjna tworzy listę przyjętych oraz listę rezerwową.
 2. Lista przyjętych składa się z osób przyjętych na podstawie wyników egzaminu oraz do 4 osób przyjętych na „miejsca dyrektorskie”.
 3. Informacja o przyjęciu do Liceum oraz o umieszczeniu na liście rezerwowej publikowana jest na stronie internetowej Liceum.
 4. Lista rezerwowa tworzona jest zarówno z uczniów, którzy dobrze zdali egzamin jak i tych, którzy mogliby być przyjęci na „miejsca dyrektorskie”. Faktycznie są więc dwie listy rezerwowe stworzone z kandydatów aspirujących do miejsc dwojakiego rodzaju. Obie listy publikowane są razem, by nie wskazywać różnic między kandydatami.
 5. Wyniki egzaminu pisemnego osób przyjętych nie są ujawniane.
 6. Osoby nie figurujące ani na liście przyjętych ani na liście rezerwowej kandydaci i ich opiekunowie mogą poznać wyniki egzaminu.
 7. Osoby umieszczone na liście rezerwowej mają prawo poznać swoje wyniki, jednak decyzja taka oznacza rezygnację z miejsca na liście rezerwowej.

VIII. PRZYJĘCIE DO LICEUM / PRZYJĘCIE Z LISTY REZERWOWEJ

 1. W terminie dwóch tygodni od opublikowania wyników egzaminów należy wpłacić wpisowe w wysokości 1400 złotych.
 2. Wpisowe płaci się jednorazowo. Wpisowe nie podlega zwrotowi.
 3. W terminie 3 dni od zakończenia roku szkolnego rodzice / opiekunowie dziecka powinni podpisać i przekazać następujące dokumenty:
  1. podanie o przyjęcie do szkoły
  2. deklarację wyborów przedmiotów
  3. oświadczenie finansowe
  4. świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
  5. kartę zdrowia, kartę szczepień
  6. trzy zdjęcia
  7. kopię zlecenia do banku zobowiązującego bank do automatycznego polecenia zapłaty czesnego na rzecz szkoły

Dokumenty a – c można otrzymać w sekretariacie Liceum.

 1. Przekroczenie któregokolwiek z powyższych terminów traktowane jest jako rezygnacja z miejsca na liście przyjętych.
 2. W przypadku rezygnacji z miejsca na liście przyjętych miejsce to oferowane jest osobie z listy rezerwowej – w kolejności ustalonej przez Komisję Egzaminacyjną.
 3. W przypadku braku możliwości skontaktowania się z pierwszą osobą z listy rezerwowej miejsce oferowane jest kolejnej.
 4. Rodzice / opiekunowie osoby zaproszonej do szkoły z listy rezerwowej mają trzy dni na dopełnienie formalności – po ich upływie miejsce oferowane jest kolejnej osobie.

IX. PRZYJĘCIA W TRAKCIE ROKU SZKOLNEGO LUB DO STARSZYCH KLAS

 1. W przypadku zwolnienia miejsca na dodatkowy egzamin zostają zaproszone osoby, które wcześniej złożyły podania w sekretariacie Liceum
 2. Przyjęcie do klasy pre-IB w I semestrze następuje na podstawie wyników egzaminów analogicznych do opisanych wyżej (angielski, polski, matematyka, rozmowa kwalifikacyjna).
 3. Przyjęcie do klasy pre-IB w II semestrze następuje na podstawie:
  1. Wyników egzaminów wstępnych ogólnych (angielski, polski, matematyka, rozmowa kwalifikacyjna)
  2. Wyników egzaminów wstępnych kierunkowych (2 przedmioty zgodne z wyborem przedmiotów do IB)
 4. Przyjęcie do klasy IB1 następuje na podstawie:
  1. Wyników egzaminów wstępnych ogólnych (angielski, polski, matematyka, rozmowa kwalifikacyjna)
  2. Wyników egzaminów wstępnych kierunkowych (przedmioty, które kandydat wybiera na poziomie HL oraz te przedmioty, które kandydat wybiera na poziomie SL, ale nie uczył się ich w poprzedniej szkole)
 5. Przyjęcie do klasy IB2 następuje:
  1. po stwierdzeniu zgodności rozkładu materiału Liceum z poprzednią szkołą kandydata
  2. na podstawie egzaminów sprawdzających ze wszystkich przedmiotów oraz rozmowy kwalifikacyjnej.
.